Čipovanie zvierat

Čo je to čipovanie?

Čipovanie je rýchly, bezbolestný úkon, pri ktorom dochádza k aplikácii mikročipu pod kožu, najčastejšie v oblasti ľavej strany krku. Samotný úkon možno prirovnať k vakcinácii.

Označenie zvieraťa mikročipom, môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť aplikácie mikročipu. Zariadenie na čítanie mikročipov je súčasťou vybavenia veterinárnych ambulancií, polície, útulkov, karanténnych a záchytných staníc.

Čip je malé teliesko veľkosti asi ako zrnko ryže a je nositeľom čísla. Pod týmto číslom sú v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ) zapísané údaje o zvierati a o majiteľovi. Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Počítačovú databázu pre CRSZ prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý označil zviera mikročipom, alebo ktorý zviera označené mikročipom vakcinoval proti besnote.

Registráciu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk.

Aké údaje sa registrujú do CRSZ?

Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa, a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa, a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.

Je čipovanie povinné?

Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.

Do kedy musím dať psa začipovať?

Pred zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku zvieraťa. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?

Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?

Vlastník psa povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára anahlásiť úhyn psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Aké sú povinnosti súkromného veterinárneho lekára?

Súkromný veterinárny lekár je povinný:

 • zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od čipovania alebo vakcinácie psa proti besnote,
 • zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od oznámenia zmeny údajov (zmena majiteľa, úhyn zvieraťa),
 • viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu,
 • predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
 • oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci,
 • viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy.

Cieľom čipovania psov je:

 • identifikácia zvierat (v prípade straty, odcudzenia, čím sa zvýši šanca na návrat k pôvodnému majiteľovi
 • identifikácia vlastníka zvieraťa v prípade pohryzenia, ktorý nesie zodpovednosť za svojho psa
 • celoplošná evidencia psov
 • znížiť množstvo zvierat vyhodených na ulicu, týraných zvierat a zvierat v útulkoch
 • evidencia vakcinácie proti besnote

V čase, keď už musí byť pes začipovaný, súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.